GDPR – ochrana osobních údajů

Vyjádření GDPR Krásná Jurta z.s. a OSVČ Hana Štroblová
Krásná Jurta z.s. a Hana Štroblová OSVČ se podílí na organizaci letních táborů, festivalů, firemních a veřejných akcích a ostatních skupinových i individuálních pobytech, kde pracují s osobními údaji, proto vyžadují souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.krasanjurta.cz, odesláním webové přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.krasnajurta.cz či oslovení našeho spolku nebo organizátorů prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Krásná Jurta, z.s., se sídlem Varnsdorfská 131/92, Krásná Lípa, PSČ 40746, IČO: 01551515 a Haně Štroblové OSVČ, bydlištěm Varnsdorfská 131/92, Krásná
Lípa, PSČ 40746, IČO: 01675915, emailový kontakt: hana.stroblova@seznam.cz (dále jen „pořadatel”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Pořadatelů subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 jméno a příjmení,
 emailová adresa,
 telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Pořadatele. Zejména
se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory,
informace o připravovaných a realizovaných akcích Krásnou Jurtou z.s. a Hanou Štroblovou
OSVČ.
3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.krasnajurta.cz či
oslovení Pořadatelů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl
Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Pořadateli poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na letní tábor pořádaný Pořadatelem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 jméno a příjmení,
 bydliště,
 emailová adresa rodičů,
 telefonický kontakt rodičů,
 datum narození přihlašovaného dítěte,
 další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí
Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Pořadatele nutní k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 zasílání obchodních nabídek Pořadatele. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Krásnou Jurtou z.s.
 odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů, školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Pořadatele a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotech a dalších nosičích.
3. Doba zpracování osobních údajů je:  Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
 Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení
apod.) Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Pořadatele www.krasnajurta.cz či oslovení Pořadatele prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Pořadatelem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Pořadateli poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu hana.stroblova@seznam.cz.  Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při  odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných Smluvních podmínek – Zrušení pobytu objednatelem. Poučení Subjektu údajů Pořadatel tímto v souladu s  stanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu,
a to za výše uvedených podmínek,  důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Pořadatelem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,  Pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat se od Pořadatele přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému Pořadateli, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pořadatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Pořadatele, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Vyjádření GDPR Krásná Jurta z.s. a OSVČ Hana Štroblová ke stažení

Líbil se Vám příspěvek? Pak jej sdílejte se svými přáteli!